Skip to main content

Table 2 Yield for selected biomass types in China

From: Regional water footprints of potential biofuel production in China

Yield (tons/hectare) Cassava root (fresh) Sweet sorghum (fresh stem) Jatropha curcas (dried seeds)
Guangxi 19.3 3.9
Guangdong 18.1
Yunnan 12.1 3.2
Fujian 16.4
Jiangxi 16.8
Heilongjiang 60.7 [66]
Jilin 79.0 [67]
Liaoning 68.4 [68]
Shandong 77.6 [67]
Gansu 79.3 [67]
Guizhou 2.7
Sichuan 3.0
Chongqing 2.7