Skip to main content

Table 4 Water use for each crop in selected Chinese regions

From: Regional water footprints of potential biofuel production in China

Index Cassava Sweet sorghum Jatropha curcas
Guangxi Guangdong Yunnan Fujian Jiangxi Heilongjiang Jilin Liaoning Shandong Gansu Yunnan Guizhou Guangxi Sichuan Chongqing
ETg (mm/d) 61.9 63.9 84.7 88.9 62.1 25 31.1 28 36.7 27.7 46.7 34.8 43.9 27.4 30.3
ETb (mm/d) 16.5 12.2 61.3 27.6 4.5 10.8 13.9 4.6 22.7 18.6 26.8 10.7 11 13.5 3.84
CWUg (m3/hectare) 967 998 1323 1389 970 391 486 437 573 432 730 544 686 428 473
CWUb (m3/hectare) 258 191 958 431 70 169 217 72 355 291 419 167 172 211 60
  1. g green water, b blue water