Skip to main content

Table 7 Water deprivation potentials in China

From: Regional water footprints of potential biofuel production in China

  WTA WSI WDP (L/MJ biofuel)
Cassava Sweet sorghum Jatropha curcas
Guangxi 0.15 0.03 0.09 0.09
Guangdong 0.26 0.05 0.12
Yunnan 0.09 0.02 0.32 0.18
Fujian 0.17 0.03 0.18
Jiangxi 0.16 0.03 0.03
Heilongjiang 0.39 0.11 1.36
Jilin 0.43 0.14 2.32
Liaoning 0.97 0.84 6.41
Shandong 1.45 0.99 60.44
Gansu 0.61 0.33 10.25
Guizhou 0.08 0.02 0.08
Sichuan 0.09 0.02 0.10
Chongqing 0.13 0.02 0.04
  1. WDP here only relates to blue water