Skip to main content

Table 8 Biofuel production prediction in 2030

From: Regional water footprints of potential biofuel production in China

Production (103 ton) Cassava ethanol Sweet sorghum ethanol Jatropha curcas biodiesel
Guangxi 468 844
Guangdong 393
Yunnan 349 250
Fujian 361
Jiangxi 161
Heilongjiang 259
Jilin 543
Liaoning 350
Shandong 291
Gansu 651
Guizhou 94
Sichuan 100
Chongqing 50