Skip to main content

Table 2 Primers used in this study

From: Acceleration of cellodextrin phosphorolysis for bioelectricity generation from cellulosic biomass by integrating a synthetic two-enzyme complex into an in vitro synthetic enzymatic biosystem

PrimerSequence (5′–3′)Template
VF-CDP-CtDocacatatagtgactcttaagtttaaagttgattggaacaaggcaactgcttpET20b-tim-ctdoc
VR-CDP-CtDocaagagcgacaatgaaatcattagtatacatatagaggaagaatttcaatt
IF-CDP-CtDocttaactttaagaaggagatatacatatgattactaaagtaacagcgagaapET21c-ctcdp
IR-CDP-CtDocttcgtcaacggaacaaggttagttgaaatttgaattctcagtgatataca
VF-CDP-RfDocacatatagtgactcttaagtttaaacccggcacaaagctcgttcctacatpET20b-fbp-rfdoc
VR-CDP-RfDocThe same with VR-CDP-CtDoc
IF-CDP-RfDocThe same with IF-CDP-CtDocpET21c-ctcdp
IR-CDP-RfDoctacatccttgctcgaaacacggcccaaatttgaattctcagtgatataca
VF-PGM-CcsDocactgctggaagaagcactgaaaggtggtaaggtattaccaggaatccaagpET20b-ald-ccsdoc
VR-PGM-CcsDocgcttccatggtttgtcaaacgggtatacatatagaggaagaatttcaatt
IF-PGM-CcsDocttaactttaagaaggagatatacatatgggcaaactgtttggtaccttcgpET20b-tkpgm
IR-PGM-CcsDocgaacctaaggaccattatggaatggtggaaagtcacgaagaaggtcgtca
VF-PGM-RfDocactgctggaagaagcactgaaaggtcccggcacaaagctcgttcctacatpET20b-fbp-rfdoc
VR-PGM-RfDocThe same with VR-PGM-CcsDoc
IF-PGM-RfDocThe same with IF-PGM-CcsDocpET20b-tkpgm
IR-PGM-RfDoctacatccttgctcgaaacacggccctggaaagtcacgaagaaggtcgtca