Skip to main content

Table 3 Primers employed for DNA amplification in this study

From: Modulating redox metabolism to improve isobutanol production in Shimwellia blattae

Name

Sequence (5´–3´)

ADH-F

CCCCCCGGGTGACTAAGGAGGTGAATAATGAAAGCAGCAGTAGTAAGACAC (XmaI)

ADH-R

GCTCTAGATTATTTAGTAAAATCAATGACCATTCGGC (XbaI)

PntAB-F

CGCTGCAGTCATCAATAAAACCGATGGAAGGG (PstI)

PntAB-R

CGAGCTCAGCAGAGGCCGTCAGGG (SacI)